Projekt: Zadruga Ljutomer

Naslov operacije: ZADRUGA LJUTOMER
Akronim operacije: ZADRUGA LJUTOMER

Operacija »ZADRUGA LJUTOMER« bo trajala 24 mesecev in sicer od oktobra 2019 do septembra 2021. Vrednost celotne operacije znaša 81.785,65€, delež 70% upravičenih stroškov je sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Nosilec operacije je Občina Ljutomer.

Na območju LAS Prlekija ne deluje nobena podobna zadruga, ki bi združevala ponudnike lokalnih proizvodov (hrana, rokodelstvo, spominki ipd. in turističnih ponudnikov). Gre za nov pristop k skrajševanju oskrbne verige z lokalno hrano in hkrati za povezovanje sorodnih proizvodov in storitev v atraktivno lokalno ponudbo. Ta po eni strani prispeva k višji kvaliteti življenja lokalnih prebivalcev (s skrajševanjem oskrbne verige in vzpostavitvijo lokalne trgovine) in po drugi strani izboljšuje turistično ponudbo območja LAS Prlekija. V tem pogledu gre za novo dejavnost v tem prostoru. Združena ponudba v lokalnih trgovinah in zadružni pristop sta v slovenskem merilu novost, ki jo z nameravano operacijo uvajamo tudi na območju LAS Prlekija.

Opis problema:

Nepovezanost lokalnih ponudnikov zmanjšuje obseg in konkurenčnost lokalne ponudbe. Posamezniki imajo na trgu manjše možnosti zaradi omejenih količin, slabe prepoznavnosti in slabših pogajalskih sposobnosti. Šibka informacijska podpora ponudbi lokalnih proizvodov in turističnih storitev je že dalj časa moteč dejavnik na turističnem trgu. Ugotovitev o potrebah po sodobni spletni predstavitvi je osnova za učinkovit tržni nastop. Potrebna je tudi posodobitev trženja s pomočjo digitalnih orodij, ki jih partnerji želimo vzpostaviti v okviru nameravane operacije. Samooskrba s hrano, pridelano na območju LAS Prlekija je pomanjkljiva. Potrošniki in javni zavodi so prisiljeni nabavljati lokalno hrano od veletrgovcev. V tovrstni ponudbi so lokalni proizvodi zelo omejeni. Operacija bo omogočila združevanje ponudbe v enoten tržni nastop in promocijo. Slaba prepoznavnost in nedosegljivost lokalne ponudbe je razlog za počasen razvoj lokalne ponudbe. S sodobnimi digitalnimi orodji in z vzpostavitvijo centra za lokalno oskrbo, želimo vzpostaviti neposreden stik ponudnikov in potrošnikov. Na ta način želimo povečati prodajo in potrošnjo v lokalnem okolju in skrajšati poti od proizvajalcev do potrošnikov. Na ta način želimo prispevati k zmanjšanju ogljičnega odtisa in hkratnemu povečanju dodane vrednosti proizvodom.

CILJI

 1. Skrajšanje poti od proizvodnje do potrošnje lokalno pridelane hrane
 2. Povečanje lokalne ponudbe in potrošnje in s tem višje samooskrbe
 3. Povečana prepoznavnost ponudnikov lokalne hrane in turističnih storitev
 4. Doseganje višje dodane vrednosti s pomočjo skrajšane verige ponudniki-potrošniki

AKTIVNOSTI

 1. Animacija ponudnikov lokalnih proizvodov in storitev in ustanovitev zadruge
 2. Vzpostavitev komunikacijskih orodij in tisk promocijskih materialov
 3. Vzpostavitev centra za lokalno oskrbo in turizem

UČINKI

 1. Izboljšano sodelovanje med ponudniki in potrošniki
 2. Združevanje lokalne ponudbe na enem mestu, skupna distribucija in promocija
 3. Povečana prepoznavnost območja po avtentični, lokalni ponudbi
 4. Skrajšana oskrbna veriga med proizvajalci in potrošniki
 5. Povečan delež lokalne hrane na jedilnikih otrok in mladine v javnih ustanovah
 6. Povečan delež lokalne hrane na jedilnikih turistov v LAS Prlekija

CILJNE SKUPINE

 1. Lokalni ponudniki hrane in turistični ponudniki
 2. Lokalno prebivalstvo (domači potrošniki)
 3. Obiskovalci območja LAS Prlekija (obiskovalci prireditev in turisti)
 4. Javne ustanove na območju LAS Prlekija (otroci, mladina)

Projekt  je bil februarja 2019 prijavljen na  3. Javni poziv LAS Prlekija za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju Lokalne akcijske skupine Prlekija, financiranih iz sredstev EKSRP  

Projekt je sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Kontakt Občina Ljutomer
tel: 02 584 90 34
e-pošta: obcina.ljutomer@ljutomer.si

Lokalna akcijska skupina Prlekija Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje CLLD leader

EKSRP - https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development 
PRP - www.program-podezelja.si
LAS Prlekija - www.las-prlekija.com

Moja košarica

Košarica je prazna.
0,00 €